please click this image to visit my official website

please click this image to visit my official website
sunrise on the south China sea - oil on canvas - 200cm x 100cm - 2009

11 April 2016

2016 - Off Road

Material: Ready made Russian car UAZ469, resin, metal, industrial paints
Dimenssion: 185 x 385 x 310 cm
No matter their appearance every individual human has at least two versions of their identity within him or her. The better you get to know them the greater your understanding of them becomes. This creates and ever lasting conflict between our body, mind and soul. Our body reactions are slower than our thoughts and each part of the body moves and functions differently. When our brain directs our body to focus on doing something, each part of the body contributes to the work with their particular purpose. That is simply how a human works.
But let us imagine what happens when many of these humans come together as a society made up by a staggering amount of individuals who each come with their unique set of cells, heartbeats, souls, ideologies and perspectives. This work is inspired by the hardship we encounter when we work together, when we try to persuade a crowd, when we run in a group.
Using metaphorical satire I unite individual elements in a way that renders their cooperation impossible to highlight the striking contrast between them.
Con người chúng ta có bề ngoài tưởng như cân đối, nhưng thực chất 2 nửa hoàn toàn khác nhau. Càng đi sâu vào trong ta càng thấy sự khác nhau rõ rệt.
Vì chúng ta được tạo nên bởi những yếu tố khác nhau đó nên tự thân mình đã sẵn có những mâu thuẫn: những vận động sinh học của cơ thể luôn chậm hơn suy nghĩ, mỗi bộ phận lại vận động một cách thức khác và với tính chất khác.
Khi bộ óc bắt các bộ phận khác của cơ thể tập trung làm một công việc nào đó thì mỗi một bộ phận sẽ đóng góp theo tính năng riêng của mình chứ không phải đóng góp như nhau. Nhìn rộng ra một tập thể nhiều người, tôi nhận thấy các cá thể trong đó không chỉ khác nhau về tế bào, nhjp tim, linh hồn mà còn cả tư tưởng, quan niệm...
Tác phẩm này lấy cảm hứng từ sự khó khăn khi chúng ta làm việc nhóm, khi chúng ta thuyết phục đám đông, khi chúng ta điều hành một tập thể… Bằng hình thức ẩn dụ hài hước, tôi lắp ghép các “cá thể” này với nhau một cách phi lý nhằm tạo nên sự tương phản rõ rệt.